Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu pn.” Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030″

ZAPROSZENIE do udziału w konsultacjach przy tworzeniu  Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy

oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Nieporęt.

Zapraszam do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21.09.2022 r. do 31.10.2022 r. poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego

https://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2022/09/4.-Formularz-zglaszania-uwag.docx

Proszę o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:

 • w formie elektronicznej na adres: urzad@nieporet.pl;
 • osobiście, w formie pisemnej do Urzędu Gminy Nieporęt;
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Nieporęt.

Dokument Strategii jest podstawowym opracowaniem z perspektywy rozwoju gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 jest dokumentem wyznaczającym długofalowe cele i kierunki rozwojowe gminy. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dokument kierunkuje politykę rozwojową jednostki, wyznaczając cele, do których gmina powinna dążyć w perspektywie lat wskazanych w Strategii, a więc do 2030 roku.

Zapraszam do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu wraz z załącznikami. Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie z Wami Cele i Kierunki Strategiczne na najbliższe lata spełnią w największym stopniu oczekiwania lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Nieporęt

/-/ Sławomir Maciej Mazur

3. Mapka do pobrania

Zapraszamy do udziału w konsultacjach przy tworzeniu  

Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030

Spotkanie z mieszkańcami gminy Nieporęt i interesariuszami gminy

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym (realizowanym w formie stacjonarnej) w ramach procesu tworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030.

Celem najbliższego spotkania jest omówienie z Państwem potrzeb Gminy Nieporęt oraz priorytetowych kierunków rozwoju.   

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Nieporęt, sala konferencyjna, II piętro

Termin spotkania: 20.06.2022 r.,  godz. 16:30

Plan spotkania:

 • Przywitanie, wprowadzenie – Wójt Gminy Nieporęt
 • Na czym polega tworzenie strategii – prezentacja – PHENO HORIZON
 • Prezentacja bieżącego stanu prac, przeprowadzenie analizy SWOT i podsumowanie badania ankietowego– PHENO HORIZON
 • Dyskusja wraz z mapowaniem w ramach tematów – PHENO HORIZON
 • Budowanie konkurencyjności gminy w oparciu o gospodarkę turystyczną
 • Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
 • Poprawa jakości życia – nowoczesne, bezpieczne, zdrowe środowisko
 • Podsumowanie – PHENO HORIZON, Wójt Gminy Nieporęt

Będziemy wdzięczni za Państwa obecność na spotkaniu!

                                                                                               Wójt Gminy Nieporęt