Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w gminie Nieporęt

Plac Wolności, 05-126 Nieporęt

Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem na Placu Wolności. 


Gminne Uroczystości ze względu na stan epidemii będą w tym roku skromniejsze. Odbędą się z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Koncert Wiosennego Czarowania

24 października, przy Pomniku Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach, odbędzie się kolejny z cyklu Koncert Wiosennego Czarowania, realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Wystąpią Robert Próchnicki (piosenki Jacka Kaczmarskiego) i Leszek Kopeć (recital autorski).
#wiosenneczarowanie
Koncert będzie transmitowany on line.

KONKURS „100-lecie Bitwy Warszawskiej w gminie Nieporęt”

5.10.2020 r.

W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Decydujące o losach bitwy walki miały miejsce na terenie gminy Nieporęt. Cztery miejscowości są szczególnie z bitwą związane i z tego powodu wyróżnione zostały przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę pamiątkowymi tablicami z okazji 100-lecia wydarzenia – Wólka Radzymińska, Nieporęt, Kąty Węgierskie i Stanisławów Drugi. Aby upowszechnić wiedzę o tym wydarzeniu ogłaszam konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży – „100-lecie Bitwy Warszawskiej w gminie Nieporęt”. Główną nagrodą w konkursie jest rower ufundowany przez sponsora firmę BDC BIKE Dariusz Banaszek. Na Wasze prace czekamy do 30 października.

Trochę historii:
1. W sierpniu 1920 roku front wojny polsko-bolszewickiej przebiegał przez gminę Nieporęt.
2. Zamostki Wólczyńskie – walka i śmierć dowódcy I batalionu 28. Pułku Strzelców Kaniowskich por. Stefana Pogonowskiego na pierwszej linii walk z bolszewikami, który śmiertelnie ranny umiera nad ranem w stodole w Zamostkach Wólczyńskich.
3. Aleksandrów, Nieporęt – bohaterska postawa ppor. Benedykta Pęczkowskiego, dowódcy 6. Kompanii II batalionu, zagrzewającego młodych ochotników do walki z hymnem Polski na ustach i walczącego aż do śmierci.
4. Objawienie Matki Bożej Łaskawej nad Zamostkami i wycofanie się bolszewików z Wólki Radzymińskiej – atakujący bolszewicy dostrzegają na niebie świetlistą postać Matki Bożej Łaskawej, osłaniającej Polaków przed bolszewickimi kulami swoim płaszczem, polscy żołnierze odbijają Wólkę Radzymińską z rąk wroga – Cud nad Wisłą.
5. Pochówek polskiego żołnierza na wzgórzu przy ulicy Nowolipie w Nieporęcie – mogiła pozostała miejscem pamięci narodowej, od lat składamy przy niej kwiaty z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia.
6. Rok 1924 – odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci dowódców i żołnierzy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich poległych w bitwie, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego, przy udziale premiera Władysława Grabskiego, kardynała Aleksandra Kakowskiego, który pomnik poświęcił, biskupa Stanisława Galla, generałów: Lucjana Żeligowskiego, Władysława Sikorskiego, Wiktora Thomme oraz płka Kazimierza Jacyniaka i kpt. Jerzego Boskiego.
7. 2020 rok – Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnia cztery miejscowości – Wólkę Radzymińską, Nieporęt, Kąty Węgierskie i Beniaminów tablicami pamiątkowymi z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej.


https://www.nieporet.pl/wp…/uploads/2020/07/wn222.pdf…

Informacje o konkursie i regulamin: 

https://www.nieporet.pl/…/100-lecie-bitwy-warszawskiej…/

Ogólnopolska zbiórka żywności CARITAS

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS w Stanisławowie Pierwszym zachęca i zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce żywności „TAK, POMAGAM!” – 25 I 26 WRZEŚNIA 2020. W naszej Gminie – w sklepie Biedronka w Rembelszczyźnie. Zbieramy produkty z wydłużonym terminem przydatności do spożycia – mąka, cukier, makaron, olej, słodycze, konserwy itp.na paczki dla podopiecznych Caritasu, naszych mieszkańców-najuboższych rodzin. Można wesprzeć również datkiem pieniężnym wpłacając na konto parafii w Stanisławowie Pierwszym z dopiskiem „Caritas”. Wolontariuszy zapraszamy do pomocy w przeprowadzeniu akcji charytatywnej -prosimy kontaktować się w szkołach z opiekunami szkolnych wolontariatów. Kontakt: tel. 881 960 888.W trudnych warunkach pandemii koronawirusa pomagajmy sobie wzajemnie ze wzmożoną siłą !

Tour Bitwa Warszawska 1920

W dniach 12-16 sierpnia 2020 r. odbędzie się wyścig kolarski Tour Bitwa Warszawska 1920. 13 sierpnia zawodnicy zawitają do gminy Nieporęt. Zachęcamy do kibicowania!

https://www.nieporet.pl/wydarzenia/tour-bitwa-warszawska-1920/

Ogólnopolski Konkurs fotograficzny“Kwiaty polne dla Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r.”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim Konkursie fotograficznym “Kwiaty polne dla Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r.” Konkurs, organizowany przez fundację z naszej gminy – Fundację Ogród Edukacji, został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Nieporęt.

Celem konkursu jest  upamiętnienie militarnego sukcesu naszych bohaterskich przodków, rozwijanie szacunku wobec dokonań́ poprzednich pokoleń́, rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny, a także rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.

Termin nadsyłania zdjęć: 5 sierpnia 2020 r. na adres: ogrodedukacji@gmail.com.
Ogłoszenie wyników: 10 sierpnia.

Organizatorzy planują wirtualną wystawę zebranych zdjęć.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie
 www.fundacjaogrodedukacji.pl.

Konkurs na Najładniejszy Ogród Przydomowy 2020 – zgłoszenia do 17 lipca

 „ Najładniejszy ogród przydomowy 2020”

INFORMACJA

Wójt Gminy Nieporęt  informuję, że zmianie uległa treść  § 3. ust.7 Regulaminu gminnego konkursu „Najładniejszy ogród przydomowy 2020”, który otrzymał następujące brzmienie:

„7. Konkurs zaczyna się w dniu ogłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 17 lipca 2020 r.”


Wójt Gminy Nieporęt zaprasza do udziału w konkursie na „ Najładniejszy ogród przydomowy 2020”.

1.Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Nieporęt, przy czym ocenie podlegają zadania podstawowe i zadania dodatkowe (określone w regulaminie w §2).

2.Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste zgłoszenie posiadacza posesji do Konkursu
na formularzu zgłoszeniowym
, który można oddać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Nieporęt, w terminie ogłoszonym przez organizatora Konkursu.

3. Do Konkursu może zgłosić się posiadacz posesji, który w ostatnich dwóch latach  nie został laureatem konkursu w opisywanej tematyce, organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt.

4. Konkurs zaczyna się w dniu ogłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 19 czerwca 2020 r.

REGULAMIN


Regulamin gminnego konkursu

 „ Najładniejszy ogród przydomowy 2020”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

pt.” Najładniejszy ogród przydomowy 2020 r. „

 • Organizatorem i Fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Nieporęt.
 • Patronat nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Nieporęt.
 • Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Gminy Nieporęt przy Placu Wolności 1, 05-126 Nieporęt.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do wzięcia udziału w konkursie.

§ 2. Cel konkursu

Celem konkursu organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt przez Komisję Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Nieporęt jest ukształtowanie wśród mieszkańców nawyków stałego utrzymania czystości i porządku
na posesjach poprzez podnoszenie estetyki realizowane w zakresie m.in.:

– kształtowania i urządzenia ogrodu przydomowego – zadanie podstawowe,

– zadania uzupełniające obejmujące wiedzę praktyczną posiadacza posesji o zakładaniu ogrodu, nazewnictwie gatunków roślin oraz zaangażowanie w tworzenie ogrodu, jego utrzymanie
i  innowacje własne.

– realizowania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie domowym poprzez m.in. segregację odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów organicznych, racjonalne gospodarowanie wodą oraz wprowadzanie odnawialnych źródeł energii i inne – zadania dodatkowe.

         § 3. Warunki uczestnictwa

1.Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Nieporęt, przy czym ocenie podlegają zadania podstawowe i zadania dodatkowe.

2.Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste zgłoszenie posiadacza posesji do Konkursu
na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.nieporet.pl w zakładce Konkursy, który można oddać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Nieporęt, w terminie ogłoszonym przez organizatora Konkursu.

3. Do Konkursu może zgłosić się posiadacz posesji, który w ostatnich dwóch latach  nie zostały laureatami konkursu w opisywanej tematyce, organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt.

4. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych,
w tym wizerunku, do celów związanych z organizacją Konkursu i wyłonieniem laureatów oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu.

5. Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika lub przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

7. Konkurs zaczyna się w dniu ogłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 19 czerwca 2020 r.

§ 4. Ocena zgłoszeń konkursowych

1.Ocenie konkursowej podlegać będzie wygląd urządzonego ogrodu przydomowego na posesji
w tym:

a) zadania podstawowe:

– walory estetyczne i kompozycja doboru roślin,

– obiekty małej architektury,

– kompozycja układu ogrodu – użytkowe obiekty budowlane na posesji,

b) zadania uzupełniające:

– wiedza praktyczna posiadacza posesji o zakładaniu ogrodu i nazewnictwie gatunków roślin,

– własne zaangażowanie w tworzenie ogrodu i jego utrzymanie (dokumentacja fotograficzna itp.), własne innowacje i  rozwiązania sztuki ogrodowej, 

c) zadania dodatkowe:

– stan utrzymania czystości i porządku na posesji,

– wyposażenie w pojemniki do odbioru odpadów stałych i segregowanych, kompostowanie odpadów organicznych,

– racjonalne gospodarowanie wodą i odnawialne źródła energii,

2.Oceny zgłoszonych do Konkursu posesji dokona Komisja Konkursowa, złożona
z przewodniczącego i członków Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Nieporęt, przy pomocy pracownika Urzędu Gminy Nieporęt.

3. Komisja Konkursowa uzgadnia z posiadaczami termin i warunki udostępnienia posesji do lustracji przez Komisje Konkursową. Lustracja odbędzie się z zachowaniem wymaganych środków ostrożności wynikających ze stanu epidemii.

4.Posiadacz posesji w ramach udziału w Konkursie umożliwia Komisji Konkursowej  
w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 30 sierpnia 2020 roku, dostęp
na teren posesji w celu przeprowadzenia lustracji i oceny zgłoszonego ogrodu przydomowego.

4. Lustracje mogą być powtarzane.

5. Komisja Konkursowa do dnia 30 sierpnia 2020 roku dokona oceny zgłoszonych posesji
i wyłoni 3 laureatów konkursu. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

§ 5. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców

1.Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu lub narzędzi do prac ogrodniczych. Dopuszcza się również nagrody związane z urządzaniem funkcji wypoczynkowej ogrodu i jego wyposażenia.

2. O miejscu i czasie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, nie później niż do 30 września 2020 roku.

3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim lub wypłata w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt z siedzibą przy Placu Wolności 1,
05-126 Nieporęt.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych, w następujący sposób:

– pod adresem poczty elektronicznej iod@nieporet.pl

– pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody oraz zawartej umowy z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w celach związanych z organizacją konkursu oraz promocji Gminy Nieporęt.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu prawa określone w RODO w zakresie właściwym dla konkretnego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6.Podanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
są dobrowolne, jednak brak zgody i niepodanie danych uniemożliwi udział
w konkursie.

7.Pełna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieporęt,  Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych”, pod adresem https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danychosobowych/

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub/ i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu
  w przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji o nieprawidłowości w przebiegu Konkursu wynikającego z nieprzestrzegania przez Uczestnika Konkursu zasad Konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

Konkurs plastyczny „Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”

„Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”

Wójt Gminy Nieporęt zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na rok 2021 pt. „Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, będących mieszkańcami gminy Nieporęt.

 1. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi.
 2. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, rysunek kredkami, grafika itp., na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.
 3. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 2 prace.
 4. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, klasa/wiek, adres, numer telefonu.
 5. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Prace należy nadsyłać drogą pocztową (na koszt nadsyłającego), na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub dostarczyć bezpośrednio do skrzynki z napisem „Konkurs plastyczny”, znajdującej się przy wejściu głównym Urzędu Gminy Nieporęt, wraz z oświadczeniem, będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, oraz z czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania i numer telefonu.

Termin nadsyłania prac – 30 września 2020 r.

W chwili obecnej nasze możliwości uprawiania sportu i aktywnej rekreacji są mocno ograniczone. Wierzymy jednak, że sytuacja wróci do normy i znowu będziemy mogli wypoczywać tak, jak najbardziej lubimy. Pokażcie, jak ciekawie i aktywnie można bawić się i uprawiać sport w naszej gminie. Najlepsze prace zostaną przez nas nagrodzone, a ponadto ozdobią kalendarz promocyjny na 2021 rok. Życzymy Wam twórczej weny i… do dzieła! 🙂

REGULAMIN

Powiatowy Konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

 • Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs rozpoczyna się̨ dnia 22.04.2020 r. i kończy w dniu 15.05.2020 r.
 2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu legionowskiego, bez ograniczeń wiekowych.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Prace konkursowe

Stwórz TEKST do melodii skomponowanej z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i / lub Wykonaj KARTĘ URODZINOWĄ dla Jana Pawła II

 1. Narysuj, namaluj lub napisz kartę urodzinową dla Jana Pawła II. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tzn. z zaprojektowaniem karty urodzinowej adresowanej do św. Jana Pawła II i upamiętniającej stulecie Jego urodzin. Zdjęcia lub skany prac konkursowych powinny zostać nadesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: ogrodedukacji@gmail.com do 15 maja 2020 r. do godz. 24:00 Zdjęcie pracy lub skan powinno być opisane w nazwie pliku (imię, nazwisko, wiek i kontakt mailowy lub telefoniczny )
 2. Stwórz własny fragment tekstu do melodii skomponowanej specjalnie na okoliczność 100. rocznicy urodzin Wielkiego Papieża Polaka.
  W tym celu należy wejść na stronę Fundacji Ogrodu Edukacji do 5 maja 2020 r. do godz. 24:00 i dopisać swój fragment tekstu, który później stanie się całością Etiudy filmowej skomponowanej na cześć Ojca Świętego. Osoby, które wymyślą swój fragment tekstu, będą mogły go osobiście zaśpiewać, biorąc tym samym udział w nagraniu niezwykłego, muzycznego utworu. Tekst powinien być podpisany (imię, nazwisko, wiek i kontakt mailowy lub telefoniczny )

Więcej informacji na stronie www.fundacjaogrodedukacji.pl
#papiezpolak #konkurs

Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Zimowy Poland Bike Marathon

BIURO ZAWODÓW – Nieporęt, ul. Dworcowa 9 (Szkoła Podstawowa)
● 1 marca (niedziela) – godz. 8.30-10.30 (dystans FAN) i godz. 8.30-11.30 (dystanse MINI i MAX)

PROGRAM ZAWODÓW
● 8.30-10.30 – zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN)
● 8.30-11.30 – zapisy w Biurze Zawodów (dystanse MINI i MAX)
● 10.50 – ustawianie na starcie dystansu FAN (sektor I – rocznik 2006-2007, sektor II – rocznik 2008-2009, sektor III – rocznik 2010-2011; sektor IV – 2012-2013)
● 11.00 – start dystansu FAN (6 km)
● 11.50 – ustawianie w sektorach (I-IV) na starcie dystansów MINI i MAX
● 12.00 – start dystansów MINI (17 km) i MAX (34 km)
● 14.00 – dekoracja dystansów FAN, MINI i MAX

Więcej na zimowy.polandbike.pl