Wprowadzone przez Katarzyna Milcarz

Zarządzenie Nr 96/2024Wójta Gminy Nieporęt z dnia 8 marca 2024 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2024 rok”

Zarządzenie Nr 30/2024Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zarządzenie Nr 533/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 grudnia 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy Nieporęt w sprawie: 1 ) szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych oraz 2) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Zarządzenie Nr 511/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 listopada 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zarządzenie Nr 493/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 listopada 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie Nr 490/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 października 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy Nieporęt w sprawie: 1 ) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; 2) przyjęcia gminnego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Zarządzenie Nr 398/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 września 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie wód

Zarządzenie Nr 358/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 sierpnia 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie

Zarządzenie Nr 258/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 czerwca 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego uchwał Rady Gminy Nieporęt: 1.w sprawie  Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt 2.w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nieporęt za wybitne wyniki w nauce

Zarządzenie Nr 256/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 czerwca 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt

Zarządzenie Nr 253/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 czerwca 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt

Zarządzenie Nr 242/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Nieporęt.